(+34) 650 038 729 Barcelona

Avis legal

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web Eulaliarestauradora.com, confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web Eulaliarestauradora.com, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de Eulaliarestauradora.com proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. L’ús de la informació, serveis i dades contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament de la pàgina web.  

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Eulaliarestauradora.com no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Eulaliarestauradora.com declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Eulaliarestauradora.com no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.  

MODIFICACIONS

Eulaliarestauradora.com es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.  

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website Eulaliarestauradora.com contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per Eulaliarestauradora.com.  

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el nou Reglament general de Protecció de Dades (RGPD), Eulaliarestauradora.com informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de EulaliaRestauradora, la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Eulaliarestauradora.com informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a [email protected]. Mentre l’usuari no comuniqui el contrari, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Eulaliarestauradora.com qualsevol variació i que Eulaliarestauradora.com té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EulaliaRestauradora per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de EulaliaRestauradora. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic ​

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EulaliaRestauradora per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de EulaliaRestauradora. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EulaliaRestauradora. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EulaliaRestauradora. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Eulaliarestauradora.com. EulaliaRestauradora es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

També ens dediquem