(+34) 650 038 729 Barcelona

Condicions Generals

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació d’al comerç minorista, el Reial Decret- Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

La Societat podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, per la qual cosa és requisit imprescindible que, prèviament a realitzar cada compra, el Client llegeixi i accepti aquestes condicions. Tota compra d’articles realitzada per mitjà del Lloc pressuposa la lectura, coneixement, acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals, que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui, sense que sigui necessària la transcripció escrita de la mateixa. Aquestes Condicions Generals constitueixen un acord legal vinculant entre el Client i la Societat i són susceptibles de ser objecte de modificacions i actualitzacions.
Amb caràcter general les relacions entre La Societat amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les Condicions aplicables a la comanda d’un article per un Client són les vigents el dia en què s’ha efectuat la comanda.

ELS ARTICLES

Les informacions (denominació, definició, reproducció dels articles i descripció detallada: propietats, característiques i composició …) relatives a el conjunt dels articles que figuren en el Lloc es disposen sense perjudici de tenir la major cura i la major exactitud. La reproducció fidedigna de les imatges i els colors dels productes exposats, podrien però, no reflectir fidelment la realitat de les característiques específiques a causa de el navegador d’Internet o la pantalla utilitzada; aquestes són únicament indicatives i no tenen valor contractual.
Per realitzar una compra cal estar registrat procedint al registre de les dades personals que se sol·liciten, introduint un nom d’usuari i contrasenya, que són personals i intransferibles. Per efectuar una comanda el client ha de ser major d’edat i posseir capacitat jurídica.
El Client es compromet a que la integritat de les informacions i dades personals que comuniqui a el Servei d’Atenció al Client o al Lloc en el marc de la comanda, han de ser conformes amb les presents condicions generals, complets, exactes i a el dia. Si no, la Societat es reserva el dret a cancel·lar la comanda de manera immediata.

LA COMPRA

La recepció de comandes està sotmesa a l’estricte respecte dels procediments descrits més avall, especificats per una successió de pantalles en què s’indiquen les fases successives que el Client ha de imperativament respectar per tramitar la seva comanda.

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

La Societat enviarà per correu electrònic la confirmació de la comanda amb les dades relatives a la seva compra. Els correus electrònics tindran total validesa entre les parts, de la mateixa manera que els sistemes de registre automàtics utilitzats en el Lloc. D’altra banda, la Societat conservarà durant un període de 4 anys les dades relatives a qualsevol comanda, i els tindrà a disposició de l’Client.

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

La Societat es reserva el dret de rebutjar aquell demanat que, o bé hagi estat efectuat per un Client amb el qual existeixi un litigi relatiu a l’impagament d’una comanda anterior. Si la Societat constata que la comanda no compleix els requisits de les presents Condicions Generals, informarà el Client per telèfon o per correu electrònic el més aviat possible.
En el cas que el Client, no procedeixi a esmenar els defectes de la seva comanda, la Societat es reserva el dret a cancel·lar la comanda.
La Societat es reserva el dret a cancel·lar aquelles comandes pendents de pagament per transferència bancària transcorreguts dos dies des de la data de compra.

RESPONSABILITAT

La Societat no serà responsable de: – Les interrupcions o retards registrats pel Servei d’Atenció al Client o en el Lloc, deguts a l’execució de treballs de manteniment, avaries tècniques, casos de força major o causa de tercers oa qualsevol circumstància aliena a la seva voluntat. – De la impossibilitat del Client o de la societat de contactar amb el Servei d’Atenció al Client i / o accedir momentàniament a el Lloc, a causa de circumstàncies alienes a la seva voluntat, com ara els casos d’avaria informàtica, interrupcions de la xarxa telefònica, de la xarxa Internet o de fallades de l’material de recepció de el client de la xarxa Internet.

 

 

GARANTIA DE AUTENTICITAT

Eulàlia Restauradora es compromet a vendre únicament productes autèntics. Els articles que figuren a la venda són articles de segona mà, en els quals la Societat funciona com un intermediari entre el Client i el venedor, per la qual es comunica al Client que aquests articles no han estat directament comprats per la Societat. De qualsevol manera la Societat garanteix que els articles han estat analitzats, controlats i autentificats de manera exhaustiva per un equip d’experts, havent fet ús en tot moment de la seva competència i experiència en el sector.

PROTECCIÓ  DE DADES

S’informa el Client que, per cursar la comanda, la Societat recull les dades de caràcter personal del Client, que s’incorporen a un fitxer automatitzat propietat de la Societat: nom i cognoms, usuari i contrasenya del compte de què disposa el client en el Lloc, adreça de correu electrònic, número de telèfon DNI / NIE / passaport, adreça de la residència de el client, adreça de lliurament i mitjans de pagament. Al efectuar una compra a través del Lloc o de el Servei d’Atenció al Client, el Client presta el seu consentiment i es dóna per informat que les dades facilitades s’incorporaran a l’esmentat fitxer automatitzat de la Societat. Aquestes dades es recullen amb la finalitat de gestionar el lliurament dels productes adquirits pel client així com perquè pugui obtenir el perfil de clients per a un millor desenvolupament dels seus productes i serveis.
Aquestes informacions són necessàries per al tractament de la comanda i l’execució del mateix. La consignació de la informació de caràcter personal sol·licitada al Client per a la tramitació d’una comanda té caràcter obligatori, de manera que la negativa a subministrar-implicarà impossibilitat de poder ser client de la Societat.
D’acord amb la Directiva 95/46 / CE de el 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de persones físiques pel que fa a el tractament de les informacions de caràcter personal i la lliure circulació d’aquestes informacions, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament, l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades per vostè a través del correu electrònic, formularis d’informació o subscripció, o els processos de contractació quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes i serveis i controlar la gestió comptable de l’empresa.
El Client podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en qualsevol moment , si resultés pertinent, així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades .Per exercir aquest dret només cal enviar un correu [email protected]

PRIVACITAT

La Societat es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-ia adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.
Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides a persones ni a entitats alienes a la nostra empresa, fora de perill de les excepcions recollides en la Llei o que resulti necessari per a la prestació dels nostres serveis.
Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat vostè consent expressament el tractament de les seves dades anteriorment exposats. Així mateix, l’acceptació d’aquesta política de privacitat implica que les dades que vostè ens proporciona són certes, veraces, exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte que es pogués derivar d’aquest incompliment. En el cas que les dades aportades siguin d’un tercer, vostè garanteix que hagi estat informat d’aquesta política de privacitat i que li ha donat la seva autorització per proporcionar les seves dades a La Societat.

 

PREUS

Els preus de cada un dels articles serà el que s’estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Tot i que posem tots els mitjans per assegurar que tots els preus que apareixen al Lloc són correctes, poden produir-se errors. Si La Societat detecta un error en algun dels articles que ha comprat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda a el preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda serà cancel·lat i les quantitats abonades reemborsades íntegrament. La Societat no està obligada a subministrar-li cap article al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la confirmació de compra) si l’error en el preu és obvi inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable com a preu incorrecte.
La compra d’articles de segona mà està exempta d’IVA. El Departament d’Atenció al Client remetrà per email i adjuntar una còpia en la comanda un justificant de compra amb la confirmació escrita del preu pagat i les despeses d’enviament al seu càrrec.

LLIURAMENT

El lliurament dels articles s’efectuarà en l’adreça de lliurament indicada al efectuar la comanda. En cap cas el lliurament es pot efectuar ni en hotels ni en apartats de correus.
Un cop registrat el pagament de l’import de la comanda, el lliurament dels articles s’efectuarà en l’adreça de lliurament indicada pel Client, dins un termini màxim de 15 dies següents a la data de la comanda per a tot el territori nacional.

DEVOLUCIÓ DELS ARTICLES

El Client podrà resoldre el que disposa la comanda realitzada en un termini de dos (2) dies hàbils a partir de la recepció dels articles. En aquest sentit, posseeix la facultat de retornar els articles lliurats dins d’aquest termini, en el seu embalatge original, en el mateix estat en què se li va lliurar (lliurant els accessoris, funda, garantia, etc en cas que n’hi hagués). Per fer efectiu el dret de resolució, és de caràcter obligatori posar-se en contacte en aquest termini amb el Servei d’Atenció al Client, sol·licitar la devolució del/s articles, així com confirmar la direcció de el domicili de recollida. Correspon al Client conservar tota prova d’aquesta devolució, el que suposa que els articles seran enviats per l’empresa de transport acordada per la Societat, que serà qui efectuï la recollida.
Les despeses de transport derivades de la compra (lliurament i devolució de l’article) aniran a càrrec del Client en tots els casos.
Si el Client ho desitja, la Societat podrà lliurar-li un bo equivalent a la suma de la seva comanda. En aquest cas, no s’efectuarà el reemborsament del preu pagat pels articles retornats. Els articles retornats que estiguin incomplets, espatllats, danyats, deteriorats aquells que no es corresponguin amb el qual es va lliurar al Client o que no tinguin l’etiqueta inviolable, no serà reemborsat l’import al Client i no donaran lloc en cap cas a l’obtenció d’un bo per una suma equivalent a la comanda inicial.
Les presents Condicions es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis a el coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

DRET DE DEVOLUCIÓ D’ARTICLES ONLINE (dret de desistiment)

Subjectes a la llei de venda a distància de la UE, els compradors en línia tenen dret a retornar determinats productes per qualssevol motius si es posen en contacte amb el venedor en un termini de 14 dies. Aquest període de 14 dies comença en el moment en que un client rep un producte, no a partir d’el moment de la compra. En aquest període, els compradors poden canviar d’opinió i retornar els productes sense donar un motiu. Els venedors han d’informar clarament als compradors que tenen 14 dies per posar-se en contacte amb ells si volen iniciar una devolució. Si no s’indica clarament, aquest període de devolució s’estendrà automàticament a un any.

Aquesta normativa no s’aplica als productes personalitzats, articles digitals, determinats productes peribles o productes que no poden reutilitzar-se per motius d’higiene i que s’han tret de la seva embolcall després del lliurament.

Normes per als reemborsaments

D’acord amb la legislació actual, si un comprador exerceix correctament el seu dret de devolució, la Societat emetrà un reemborsament en un termini de 14 dies després de rebre l’article de la devolució o una prova que l’article s’ha enviat de tornada. A la UE, el reemborsament que el venedor emeti en cas d’una devolució inclourà les despeses d’enviament del lliurament inicial a comprador.

 

TAXES DUANERES

Quan un paquet s’envia a un altre país, aquest podria estar subjecte a impostos d’importació, aranzels o taxes imposades pel país de destinació. En general, és complicat predir aquestes taxes, i el seu abonament sempre anirà a càrrec de comprador.

Informem que podrien existir taxes duaneres i d’importació, i que podrien produir-se retards inesperats per duanes. EulaliaRestauradora no es fa responsable d’aquests càrrecs o retards.